Kvalitet

Dezinfekcija visoke efikasnosti i kvalitete po europskim standardima. 

„Kvalitet je osjećanje da je nešto bolje od nečeg drugog. On se mijenja tokom ljudskog života, mijenja se i od jedne generacije do druge, a uveliko zavisi i od mnogobrojnih aspekata ljudske aktivnosti.“

ISO 9000:2000 definiše kvalitet kao:
“Sposobnost skupa bitnih karakteristika proizvoda, sistema ili procesa da ispune zahtjeve korisnika i drugih interesnih grupa“.

 

Preduzeće ITR d.o.o. postavlja visoke zahtjeve na kvalitet proizvoda i on nam je elementarni faktor naše tržišne konkurentnosti i postizanja zadovoljstva naših kupaca.

U procesima proizvodnje koristimo isključivo sirovine koje su u skladu sa odgovarajućim DIN EN-standardima
za ljudsku upotrebu kako bismo dobili i proizvode koji su za ljudsku upotrebu. Sve sirovine imaju certifikate koji potvrđuju isto.

Dodatna prednost kvaliteta i odlika naših proizvoda jeste da ne štete čovjeku ni materijalima niti ugrožavaju okolinu.

Kontrola kvaliteta proizvoda provjerava se u vlastitom laboratoriju u suradnji sa nadležnim institucijama.